Om bærekraftStrategi og målsamarbeidspartnere

Bærekraft og samfunnsansvar

Vår visjon er å erobre transportsektoren gjennom nye digitale og innovative løsninger hvor målet er å kunne tilby tjenester som har som formål å skåne og begrense våre klimaavtrykk. Målet vårt er at 100% av vår busspark er utslippsfri innen 2030. Parallellt med dette arbeidet jobbes det for å utvikle nye digitale kundenære tjenester hvor formålet er utnytte tom kapasitet og optimalisert ruteplanlegging. Som første selskap i Nord-Europa har vi nå tatt i bruk helelektriske turbusser. Vi ønsker å være en aktiv pådriver for det grønne skiftet i bransjen og fremtidig investering i materiell skal være forankret i en bærekraftig strategi.

Svein Busch Iversen
Bærekraftansvarlig

Våre selskaper

Strategi og miljømål

Som første selskap i Nord-Europa har vi nå tatt i bruk helelektriske turbusser.
Vi ønsker å være en aktiv pådriver for det grønne skiftet i bussbransjen og vil at valgene vi tar hva gjelder investering i materiell skal være forankret i en bærekraftig strategi.

På vei mot en grønnere hverdag!

Kakediagrammet viser nåsituasjonen over vårkjøretøypark, med inndeling etter type buss og hvordan vi vil utøke andelen elektriske turbusser i løpet av 2021. Vi sikter selvsagt på å øke andelen elektriske busser ytterligere, lengre fram.

Samarbeidspartnere

For å nå våre mål er vi avhengig av gode strategiske samarbeidspartnere.