Standardvilkår - personbefordringstjenester for bedriftskunder

Våre standardvilkår gjelder for alle bedriftskunder.

Standardvilkårenes omfang

Disse standardvilkårene gjelder for reiser som er bestilt gjennom, og reguleres av en avtale mellom Oslobuss og Kunden. Standardvilkårene gjelder enhver bestilling, uavhengig av om bestillingen er foretatt av Kunden selv, Kundens datterselskap, Kundens ansatte, eller foreninger/idrettslag knyttet til Kundens ansatte.


Juridiske føringer for Oslobuss

Oslobuss er underlagt flere lovverk og regelsett som innebærer at Oslobuss til enhver tid skal være innrettet i tråd med norske regler, herunder blant annet Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsverk, Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy, Lov om veitrafikk og Forskrift om kjøre- og hviletid og fartsskriver for vegtransport i EØS. Reglene danner rammer og føringer for hvordan virksomheten skal være innrettet, og hvordan personbefordringstjenestene kan gjennomføres. Oslobuss tilstreber alltid å ivareta sjåfører, medtrafikanter, kunder og passasjerer, innenfor de rammene som regelverket setter.
Oslobuss kan ikke imøtekomme ønsker fra Kunden som bryter med de reglene som Oslobuss er underlagt til enhver tid.
Oslobuss tar selv stilling til forståelsen av reglene Oslobuss er underlagt. Kunden kan under enhver omstendighet ikke anføre kontraktbrudd mot Oslobuss dersom forholdet skyldes at Oslobuss har innrettet seg etter egen forståelse av gjeldende regelverk.


Bestilling og bekreftelse

For reiser som bestilles av Kunden eller Kundens datterselskap skal bestilling av reiser foretas via oslobuss.no, epost eller via kundeportal. Oslobuss bekrefter bestillinger til bestillerens oppgitte e-post adresse eller i kundeportalen.
Reiser som bestilles av Kundens ansatte eller idrettslag/foreninger knyttet til Kundens ansatte, skal bestilles på oslobuss.no, eller på mail, post@oslobuss.no. Ved bestillinger som foretas i medhold av en eventuell rammeavtale skal avtalenummer og angivelse av tilknytning til Kunden angis. Dersom bestilling foretas uten slik angivelse, gjelder Oslobuss ordinære betingelser og priser for bestillingen.


Vektbegrensninger

Alle bussreiser er i utgangspunktet underlagt en tillatt totalvekt på 3675 kg. Eksempel: 49 reisende med 3 kg baggasje per person.
Dette skyldes gjeldende vektbegrensninger på to-akslede elektriske busser.
Dersom bestiller har behov for å transportere mer bagasje enn det som er oppgitt her må bestiller informere om det innen 5 dager før avreise, slik at Oslobuss kan forsøke å foreta nødvendige tilpasninger som eksempelvis allokere en henger til den aktuelle reisen.

Melding om særskilte behov og antall kolli pr reisende

Dersom det ikke er opplyst om annet legger Oslobuss til grunn at bestillingen gjelder personbefordringstjenester for voksne personer uten særskilt behov.
Melding om tilpasning av reisen utover dette skal opplyses om ved bestilling, og uansett innen 5 dager før avreise.
For eksempel gjelder dette tilpasninger av reisen til:
  1. reisende med funksjonsnedsettelse
  2. barn eller babyer
  3. dyr
  4. sykler
  5. mer bagasje enn standard antall kolli
  6. allergier eller medisinsk tilstand Oslobuss må hensynta under reisen.


Avbestilling og frasigelse av oppdrag

Kunden kan avbestille et bekreftet oppdrag, hvis melding om avbestilling har kommet frem til Oslobuss innen 72 timer før avreisetidspunktet. Ved avbestillinger etter nevnte tidspunkt plikter Kunden å betale for oppdraget i sin helhet.
Oslobuss kan avstå fra å gjennomføre oppdraget dersom Oslobuss, på grunn av forhold utenfor Oslobuss’ kontroll, er forhindret fra å oppfylle avtalen, og ikke med rimelighet eller med rimelig kostnadsøkning kan forventes å overkomme hindringen. Merkostnader på med enn25% av vederlaget for den konkrete reisen skal alltid anses som en urimelig kostnadsøkning. Kunden har ikke rett på erstatning for direkte eller indirekte tap dersom Oslobuss frasier seg eller avstår oppdrag i tråd med denne bestemmelsen.

Forsinkelse

Oslobuss har begrenset ansvar for forsinkelse overfor sine reisende etter Standardvilkårene. Standardvilkårenes ansvarsregler ligger til grunn ved utregning av prisen for reisen, og et videre ansvar ville ledet til høyere priser for kundene. Kunden er innforstått med dette. Bestemmelsene må leses på denne bakgrunn.
Dersom Oslobuss er forsinket som følge av hindringer utenfor Oslobuss sin kontroll, kan Oslobuss ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte kostnader som oppstår som følge av forsinkelsen.
Dersom Oslobuss er forsinket skal bestilleren kontakte Oslobuss for avklaring om når Oslobuss forventes å komme frem til avreisestedet. Dersom forsinkelsen med overveiende sannsynlighet vil lede til at passasjerene ikke vil rekke fly, tog, ferge, båt, etc., skal bestilleren på eget initiativ bestille taxi eller alternativt transportmiddel for å komme frem til flyplass/fergeterminal/togstasjon etc. i tide. Dette skal anses for å være en del av bestillerens tapsbegrensningsplikt etter disse vilkårene. Oslobuss dekker slike kostnader til taxi/alternativt transportmiddel når forsinkelsen skyldes forhold innenfor Oslobuss sin kontroll.
Oslobuss er i alle tilfeller aldri ansvarlig for å erstatte indirekte kostnader eller kostnader til nye/endrede flybilletter/båtbilletter/togbilletter etc. som følge av at Oslobuss er forsinket.

Fakturering og betaling

Oslobuss utsteder faktura direkte til bestiller, og det er bestiller – ikke Kunden – som er ansvarlig for å betale for reisen. Betalingsfrist fremgår av fakturaen. Dersom ingen betalingsfrist fremgår av fakturaen, skal bestiller betale uoppfordret innen 14. dager.
Dersom betaling ikke skjer til forfallsdato, kan Oslobuss kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.


Forsikring

Den reisende holder egen reiseforsikring.
Oslobuss innehar egen forsikring. Oslobuss tar ansvar for bagasjen fra tidspunktet bagasjen er overlevert til Oslobuss og til Oslobuss har overlevert bagasjen til den reisende. Med overlevert bagasje menes kun slik bagasje som er overlevert til sjåfør for å transporteres i bagasjerom.
Oslobuss er ikke ansvarlig for skader på person eller bagasje, dersom skadene ikke skyldes uaktsomhet fra Oslobuss.
Oslobuss sitt ansvar for bagasje er begrenset oppad til det beløp Oslobuss faktisk får dekket via egen forsikring.


Klageadgang

Kunden eller bestiller skal fremsette eventuelle klager på reisen senest 2 dager etter reisen er avsluttet. Klager som fremsettes etter 2 dager kan avvises av Oslobuss.


Sikkerhetsregler

Alle reisende er forpliktet til å sette seg inn i de gjeldende sikkerhetsreglene som finnes om bord på bussen.