Policy for menneskerettigheter

Denne policyen har som formål å beskrive Oslobuss sine forpliktelser knyttet til menneske- og arbeidsrettigheter.

Prinsipper

Oslobuss forplikter seg til å drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende lover og opprettholde høy etisk standard. Dette inkluderer overholdelse av nasjonale og internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Anvendelse

Denne policyen gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, ledere, innleid personell, konsulenter og alle som representerer selskapet på noen måte.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier er:

1. Frampå

Frampå betyr at vi alltid skal være proaktive og nyskapende. Vi vil være fremoverlente og ivrige etter å finne bedre måter å gjøre ting på. Vi vil sørge for å være i forkant av endringer og jobbe hardt for å imøtekomme våre kunders behov.

2. Real

Vi forplikter oss til ærlighet og oppriktighet i alt vi sier og gjør. Vi vil være lojale mot våre verdier, kunder og oss selv, og vi vil aldri gå på akkord med våre prinsipper.

3. Hjerte

Oslobuss vil alltid vise omsorg og empati for våre kunder og kolleger. Vi forplikter oss til å vise respekt, åpenhet og vennlighet i all vår virksomhet. Vi vil være lydhøre og forståelsesfulle, og vi vil alltid strekke oss ekstra langt for å møte våre kunders behov.

Ikke-diskriminering

Alle som representerer Oslobuss skal behandle mennesker som arbeider for oss, og de som påvirkes av vår virksomhet, med rettferdighet og uten diskriminering. Oslobuss forplikter seg til å ikke forskjellsbehandle på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nasjonalitet, religion, seksuell legning, politisk overbevisning eller lignende.

Menneskerettigheter hos Samarbeidspartnere

Oslobuss forventer at alle samarbeidspartnere, leverandører og kunder også forplikter seg til å ivareta menneskerettighetene. Dette innebærer nulltoleranse for barnearbeid, tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid hos Oslobuss eller hos våre leverandører, kunder og forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderinger

Oslobuss skal årlig gjennomføre aktsomhetsvurderingen knyttet til vår aktivitet. Dette innebærer at vi må foreta undersøkelser som er rimelige og relevante for at vi skal avdekke mulige konsekvenser av eller risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.
Aktsomhetsvurderingen må gjennomføres for vår egen aktivitet, våre leverandørers aktivitet og våre forretningspartneres aktivitet.
Aktsomhetsvurderingen må utføres for samtlige av våre produkter og tjenester.

Håndtering av brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Funn gjennom aktsomhetsvurderingene skal lede til vurdering av tiltak som kan være relevante å iverksette. Tiltakene skal være egnet til å hindre faktiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, eller å redusere risikoen for at brudd finner sted. Effekten av tiltakene skal evalueres.
Hvis Oslobuss oppdager at selskapet selv eller en leverandør/kunde har forårsaket eller bidratt til menneskerettighetsbrudd, forplikter vi oss til å inngå dialog for å forbedre forholdene. Vi vil implementere handlingsplaner for å forebygge eller redusere skade.

Varsling

Hvis det oppdages brudd på retningslinjene eller andre bekymringer, oppfordrer vi alle til å benytte vår varslingskanal for en rask og konfidensiell oppfølging.