Etiske retningslinjer

1. Generelt

Vår kjernevirksomhet er å kjøre buss på oppdrag fra kunder.
Vårt mål som turbusselskap er å fremme etisk praksis og skape en sunn og bærekraftig virksomhet.

1.1 Omfang og Ansvar

Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte i Oslobuss, inkludert midlertidig ansatte og oppdragstakere. Alle ansatte har et ansvar for å kjenne til retningslinjene og bidra til etterlevelse.
Ledere har spesielt ansvar for å være forbilder.

1.2 Grunnleggende Forventninger

  • Ansatte i Oslobuss skal ha våre kjerneverdier i bakhodet og bruke dem som rettesnor for sitt arbeid.
  • Frampå, real og hjerte er nøkkelverdier.
  • Alle skal behandle andre med høflighet og respekt.
  • Vi er oppmerksomme på etiske spørsmål som berører menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og korrupsjon i bransjen.

2. Personlig atferd

2.1 Mangfold og arbeidsmiljø

Oslobuss fremmer et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø preget av likeverd, åpenhet og toleranse.

2.2 Diskriminering

Enhver form for trakassering, diskriminering eller utilbørlig adferd mot kolleger eller andre ansatte er uakseptabelt.

2.3. Rusmidler

Ansattes omgang med alkohol skal være forsiktig og i tråd med gjeldende lover. Man skal aldri møte på jobb beruset.

2.4. Konfidensialitet

Sensitiv informasjon skal behandles med forsiktighet og lojalitet.

2.5. Bruk av arbeidsgivers eiendeler

Arbeidsgivers utstyr og eiendeler, inkludert datautstyr og kontormateriell, skal primært brukes til jobbrelaterte formål.

2.6. Miljøansvar

Alle ansatte skal være oppmerksomme på miljøpåvirkningen av sine handlinger og beslutninger. Miljøhensyn skal inkluderes i alle beslutningsprosesser.

2.7. Sosiale medier

Ansattes bruk av sosiale medier skal følge retningslinjene som er satt av Oslobuss.

3. Integritet

3.1. Integritet og Korrupsjon

Oslobuss er imot korrupsjon i enhver form og forventer at ansatte ikke søker fordeler som kan skade selskapets omdømme eller uavhengighet.

3.2. Interessekonflikter

Ansattes beslutninger skal ikke påvirkes av personlige interesser som kan svekke tilliten til deres uavhengighet.

4. Forholdet til Mediene og Allmennheten

Oslobuss skal opprettholde et åpent og etterrettelig forhold til media og allmennheten. Daglig leder er ansvarlig for all ekstern kommunikasjon.

5. Varsling

Oslobuss oppfordrer til en åpen kultur der ansatte kan ta opp bekymringer og kritisere på en konstruktiv måte. Vi har retningslinjer for varsling som alle ansatte skal følge ved behov.

6. Overtredelser

Overtredelser av disse etiske retningslinjene kan få konsekvenser, inkludert advarsler, oppsigelser eller avskjed.
Disse etiske retningslinjene skal være veiledende for all vår virksomhet og bidra til å opprettholde høy etisk standard i Oslobuss som et turbusselskap.