Åpenhet i Oslobuss

Selskapets rapport etter åpenhetsloven

Oslobuss skal hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderingen i henhold til åpenhetsloven og o!entliggjøre en redegjørelse for vurderingene.
Vårt mål er å fremme respekten for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samtidig som vi gir allmennheten innsyn i hvordan vi praktiserer disse grunnleggende prinsippene i vår virksomhet, i våre leverandørkjeder og i våre partnerskap.
Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vennligst kontakt daglig leder på e-post: fredrik@oslobuss.no.

Selskapets organisering og driftsområde

Oslobuss er et familieeid busselskap som inngår i et konsern med fire selskaper. Morselskapet er Nordealer Holding AS. Oslobuss opererer med hovedkontor på Haugenstua i Oslo og har en underavdeling i Drammen.
Oslobuss sin kjernevirksomhet er å kjøre buss på oppdrag fra ulike kunder. Dette innebærer både rutekjøring på vegne av private, kommunale og statlige aktører, samt turbusskjøring som omfatter transport av bedrifters ansatte, kunder og passasjerer på vegne av privatpersoner og organisasjoner.
Oslobuss AS er en veletablert aktør innen persontransport i det sentrale østlandsområdet.

Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Rutinen omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven.
Selskapets rutiner er forankret og vedtatt i selskapets styre. Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets nettside.

Aktsomhetsvurderingen

Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen

Oslobuss foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet kartlegger løpende menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet. Med selskapets aktivitet menes både selskapets egen aktivitet og aktivitet hos selskapets leverandører og forretningspartnere.

Vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Oslobuss skal kontinuerlig arbeide med å sikre at menneskerettighetene respekteres i egen virksomhet, og at våre ansatte har anstendige arbeidsforhold. Dette oppnås gjennom tett samarbeid mellom selskapet, ansattes representanter og vår vernetjeneste. Det foretas årlige interne revisjoner og eksterne revisjoner utført av Scanscert AS.
Oslobuss forventer at alle våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere etterlever våre etiske krav og følger åpenhetsloven. Vi oppfordrer til åpen rapportering og kommunikasjon i tråd med disse forventningene.
Vår varslingskanal er tilgjengelig på våre nettsider og overvåkes av vår daglige leder for rask og konfidensiell oppfølging.
Link til vår varslingskanal.

Våre utførte aktsomhetsvurderinger

Oslobuss har foretatt en risikovurdering av selskapets aktivitet og forretningsforhold basert på følgende kriterier: omsetning, bransje, produkt og tjeneste, geografiske markeder og egen erfaring.
Vi opprettholder regelmessig dialog med våre leverandører og formidler klare forventninger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og enhver form for diskriminering, inkludert likestilling mellom kjønnene.

Risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket

Oslobuss er bevisst risikoområder knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi har identifisert potensiell risiko knyttet til
  • Ufrivillig arbeidskraft
  • Krav om et sunt og trygt arbeidsmiljø
  • Et ikke-trakasserende arbeidsmiljø
  • Barnearbeid
  • Retten til å organisere seg

Resultatet av aktsomhetsvurderingen

I våre tilsyn har vi ikke avdekket faktiske brudd eller vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tiltak

Basert på aktsomhetsvurderingen har Oslobuss iverksatt følgende tiltak:

Utarbeidet Policy og Prosedyrer

Oslobuss har utarbeidet policyer som omfatter menneskerettigheter og etisk handel. Vi har også utviklet prosedyrer, leverandør- og underleverandøravtaler samt standardvilkår som klart uttrykker våre forventninger og krav.

Rutiner for Risikovurdering og Opplæring

Vi gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger og oppdaterer våre rutiner basert på innsikt og erfaringer som vi innhenter. Samtidig gir vi intern opplæring til våre ansatte og etablerer rutiner for tilsyn og avvikshåndtering.

Spørreskjema

For kontroll og forebygging skal Oslobuss sende ut spørreskjema til relevante leverandører.
Oslobuss arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføring av tiltakene som er iverksatt og resultatene disse medfører.